Prevádzkovateľ internetového obchodu a dodávateľ: Tigon Advisory s.r.o.

Názov prevádzky: Prešporská púpava

Internetová doména: www.presporskapupava.sk

Sídlo firmy: Záhradnícka 4843/87, Bratislava, 821 08, Slovakia

Adresa kamenej prevádzky: Odeská 75, 821 06, Bratislava

Email: info@presporskapupava.sk

Tel.: 0911 288 169, 0904 251 084

IČO: 47930861
DIČ: 2024154924
IČ DPH: SK2024154924

Bankové spojenie: Tatra banka, SK30 1100 0000 0029 4446 0281

 

I.                    Úvodne ustanovenia

Uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.presporskapupava.sk.  

Zámerom  uvedených podmienok je vymedziť povinnosti a práva na strane predávajúceho (dodávateľa) a na strane kupujúceho (odberateľa).

 

II.                  Definícia pojmov

Produkt

Pod pojmom produkt sú chápané všetky položky (kytice, aranžmány apod.), ktoré sú ponúkané na predaj na stránkach www.presporskapupava.sk.

Objednávateľ

Každá právnická a fyzická osoba, ktorá uskutoční objednávku tovaru  na stránke www.presporskapupava.sk.

Príjemca:

Každá právnická a fyzická osoba, pre ktorú objednávateľ  vykoná objednávku a na adresu ktorej bude následne objednaný tovar doručený.

Objednávka:

Objednávka je platne uzatvorená v prípade, ak je objednávajúcemu doručený e-mail, ktorý potvrdzuje prijatie objednávky dodávateľom.

Pri vyplňovaní objednávky je objednávateľ povinný  riadiť sa podľa pokynov  dodávateľa, ktoré sú  zverejnené na stránke www.presporskapupava.sk.  Je potrebné, aby objednávateľ korektne vyplnil všetky požadované údaje – v opačnom prípade bude objednávka zo strany dodávateľa neakceptovateľná, alebo môže byť spôsobené jej omeškanie.

 

III.                Objednávanie:

Tovar je možné objednávať štandardným postupom na internetovej stránke www.presporskapupava.sk.
Alternatívne je možné tovar objednať telefonicky na čísle 0911 288 169, emailom info@presporskapupava.sk , alebo osobne na adrese Prešporská púpava, Odeská 75, 821 06, Bratislava. V týchto prípadoch budú detaily objednávky, jej doručenie a platba dohodnuté s objednávateľom na individuálnej báze.

 

Odoslaním štandardnej internetovej objednávky sa kupujúci zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu jedným zo spôsobov uvedených na stránke. Prijatie objednávky bude objednávateľovi potvrdené e-mailom, alebo telefonicky najneskôr do 24 hodín po jej obdržaní dodávateľom. V prípade nemožnosti dodávateľa uskutočniť objednávku v požadovanej podobe, rozsahu alebo v požadovanom termíne bude objednávajúci kontaktovaný dodávateľom. Pri nepotvrdení objednávky zo strany dodávateľa je nutné považovať objednávku za neuskutočnenú.

 

IV.                Platba

Pri objednávke cez internet je nutné zaplatiť príslušnú cenu tovaru jedným z ponúkaných spôsobov.

a.      Prostredníctvom Trustpay platobnej brány použitím kreditnej alebo debetnej karty

b.      Prevodom na uvedený bankový účet SK30 1100 0000 0029 4446 0281 a zaslaním výpisu z transakcie na emailovú adresu info@presporskapupava.sk

c.      Prostredníctvom systému Viamo na telefónne číslo 0904 251 084

d.      V hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na adrese Prešporská púpava, Odeská 75, 821 06, Bratislava

e.      V individuálnych prípadoch (len registrovaní nakupujúci) je možné PO DOHODE s dodávateľom zaplatiť za tovar v hotovosti nášmu kuriérovi pri preberaní         tovaru.

 

V.                  Tovar a cena tovaru

Dodávateľ garantuje čerstvosť a kvalitu dodávaného tovaru v čase dodávky. Taktiež garantuje druh, počet a kvalitu kvetov v jednotlivých kyticiach a aranžmánoch, tak ako sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Pri nutnosti nahradiť jeden či viacero kvetov v kytici alternatívnym produktom bude tento krok vopred konzultovaný s objednávateľom a podlieha jeho súhlasu.

Vzhľadom na špecifickú povahu predávaného tovaru (živé kvety a produkty z nich) si dodávateľ vyhradzuje právo na mierne odchylky v skutočnom tvare, farbe a výzore dodávaných kytíc a aranžmánov od fotografií uvedených na stránke.

Ceny tovaru ako sú uvedené vo finálnej kalkulácii objednávky  sú konečné. Cena produktov sa môže navýšiť pri dodávke mimo Bratislavy a/alebo pri dodávke mimo bežných pracovných hodín (pracovný deň medzi 8:00 a 18:00). Cena potvrdenej objednávky sa môže navýšiť len opakovaným dodaním zavineným na strane objednávateľa.

 

VI.                Spôsob a čas dodania tovaru

Po potvrdení objednávky zo strany dodávateľa sa naša firma zaväzuje dodať objednaný tovar na uvedenú adresu a v uvedenom termíne (v časovom úseku hodinu pred a po požadovanej hodine).

Štandardne bezplatne tovar dodávame prostredníctvom firemného alebo externého kuriéra na adresu uvedenú pri objednávke a to v pracovné dni v čase medzi 8:00 a 18:00 vo všetkých mestských častiach Bratislavy. Cena štandardného dodania je zahrnutá v cene tovaru. Objednávajúci uvádza pri uzatváraní objednávky preferovaný dátum a čas dodania tovaru. Naša firma následne garantuje dodanie tohto tovaru v časovom rozpätí hodinu pred a po požadovanom čase. Dodanie tovaru mimo štandardných hodín dodávok, cez víkend a vo sviatok je možné, ak nie je na stránke uvedené inak. Takéto dodanie je spoplatnené extra podľa platných sadzieb uvedených v objednávkovom formulári a musí byť potvrdené zo strany dodávateľa emailom alebo telefonicky.

Dodanie tovaru do obcí v blízkosti Bratislavy je možné a to aj vrátane prihraničných obcí v Rakúsku a v Maďarsku. Takéto dodanie je spoplatnené extra podľa platných sadzieb uvedených v objednávkovom formulári. Kompletný zoznam obcí kam je možné dodať tovar je uvedený na stárnke v sekcii Doručenie. O možnosti dodania do iných obcí sa môže záujemca informovať telefonicky alebo emailom. V takých prípadoch bude poplatok za doručenie stanovený na individuálnej báze. 

Pre bezproblémové dodanie je nutné uviesť v objednávke telefonický kontakt príjemcu a/alebo objednávateľa a zabezpečiť jeho prítomnosť v čase dodania na uvedenej adrese. V prípade, ak nebude možné doručenie tovaru z dôvodu, ktorý nebude na strane dodávateľa (nesprávna adresa, nedostupnosť preberajúceho, atď.) a nebude možné kontaktovať príjemcu ani objednávateľa, bude dodávka po dobu jej trvanlivosti uskladnená na adrese Prešporská púpava, Odeská 75, 821 06, Bratislava, kde bude umožnené jej osobné prevzatie objednávateľom/príjemcom. Opätovné dodanie kuriérom je možné len po individuálnej dohode a je spoplatenené extra poplatkom.

Pri nemožnosti uskutočniť dodávku v plánovanom čase z dôvodov na strane dodávateľa, bude objednávajúci/príjemca bezodkladne kontaktovaný kuriérom a po vzájomnej dohode sa určí náhradný čas dodania. V prípade neakceptovania náhradného termínu dodania objednávajúcim/príjemcom, bude objednávka stornovaná a platba za tovar bude do 7 dní v plnej výške vrátená objednávateľovi.

 

VII.              Zrušenie objednávky:

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku bez udania dôvodu viac ako 48 hodín pred plánovaným doručením. Zrušenie objednávky je nutné uskutočniť telefonicky alebo emailom. V takom prípade bude kupujúcemu do 7 dní v plnej výške vrátená platba za tovar.

V prípade zrušenia objednávky zo strany objednávateľa 24 až 48 hodín pred časom dodania bude objednávateľovi do 7 dní vrátených 50% zo zaplatenej sumy.

V prípade zrušenia objednávky menej ako 24 hodín pred časom dodania si dodávateľ vyhradzuje právo účtovať 100% storno poplatok zo zaplatenej sumy. 

 

VIII.            Reklamácie

Všetky reklamácie je odberateľ povinný uplatniť si bez zbytočného odkladu – v deň doručenia kytice, ideálne pri prebratí tovaru.

Reklamáciu je možné nahlásiť  osobne, telefonicky  alebo mailom a to s príslušnou foto dokumentáciou reklamovaného tovaru.

Poškodenia tovaru nevhodným skladovaním či nevhodnou manipuláciou nebudú akceptované ako dôvod na reklamáciu.

Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť všetky náklady spojené s vybavením predmetnej reklamácie.

V prípade, ak dodávateľ  uzná reklamáciu, táto bude v najkratšom možnom čase promptne vybavená ku spokojnosti odberateľa.

IX.                Záverečné ustanovenia:

Náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Zákona č.40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.